Chinese Nude 2022-05-07

Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu
Em ơi đừng nứng nữa, chim anh còn gì đâu